Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Lock Secure: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Barendrecht en tevens handelend onder de handelsnaam DeBuitendeur.nl
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Lock Secure een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een wederpartij als bedoeld in lid 2, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Lock Secure en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst (waaronder begrepen kunnen zijn de overeenkomsten als bedoeld in lid 5 en 6 van dit artikel), waarmee Lock Secure zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het verrichten van werkzaamheden en/of de verkoop en levering van producten.
 5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Lock Secure en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Lock Secure en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien en voor zover door Lock Secure geen georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van Lock Secure op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling of opdracht plaatst.
 6. Overeenkomst buiten de verkoopruimte: de overeenkomst als bedoeld in lid 4 tussen Lock Secure en een consument die
 • wordt gesloten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Lock Secure en de consument op een andere plaats dan de verkoopruimte van Lock Secure of waarvoor door de consument een aanbod is gedaan onder dezelfde omstandigheden; of
 • wordt gesloten in de verkoopruimte van Lock Secure of met behulp van een middel voor communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte van Lock Secure is, in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Lock Secure en de consument.

De bepalingen van deze algemene voorwaarden omtrent de overeenkomst buiten de verkoopruimte, zoals het recht van ontbinding, gelden niet indien de verbintenis van de consument tot betaling ten hoogste € 50,- bedraagt. 

 1. Verkoopruimte: iedere onverplaatsbare ruimte voor detailhandel waar Lock Secure op permanente basis zijn activiteiten uitoefent, of iedere verplaatsbare ruimte voor detailhandel waar Lock Secure gewoonlijk zijn activiteiten uitoefent.
 2. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Lock Secure uit te voeren werkzaamheden, zoals, maar niet beperkt tot, reparatie- en montagewerkzaamheden.
 3. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Lock Secure aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, zoals, maar niet beperkt tot, sloten, deuren, glas, brievenbussen, etc.
 4. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.
 5. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand of overeenkomst buiten de verkoopruimte te ontbinden binnen de wettelijke bedenktermijn.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lock Secure en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 1. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Lock Secure dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 2. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Lock Secure, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Lock Secure anders aangeeft.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lock Secure niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND OF BUITEN DE VERKOOPRUIMTE
 1. Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden. Indien de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte de uitvoering van werkzaamheden inhoudt, kan de consument die overeenkomst, behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, gedurende 14 dagen na totstandkoming van die overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Lock Secure aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Lock Secure. Zo spoedig mogelijk nadat Lock Secure in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Lock Secure de ontbinding per e-mail bevestigen.
 3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument mag het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard, kenmerken en eventuele werking van de producten te beoordelen.
 4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Lock Secure retourneren. Indien het product onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard, kenmerken en/of werking van de producten te beoordelen, is Lock Secure gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 5. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte conform het bepaalde in lid 2 door Lock Secure is bevestigd.
 6. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 7. Lock Secure zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte aan de consument terugbetalen, mits in geval van producten: de producten door Lock Secure zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.
 8. Nakoming van de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte tot het uitvoeren werkzaamheden geschiedt tijdens de ontbindingstermijn slechts op uitdrukkelijk verzoek van de consument.
 9. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek overeenkomstig het vorige lid, is de consument Lock Secure een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Lock Secure is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan Lock Secure moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte dat is uitgevoerd.

 

ARTIKEL 5. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

 1. een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte tot de uitvoering van werkzaamheden, na nakoming van de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte, indien:
  1. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Lock Secure de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte is nagekomen.
 1. een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte waarbij de consument Lock Secure verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van:
  1. aanvullende dienstverlening waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht;
  2. de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren.
 2. een consumentenkoop betreffende:
  1. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, waaronder in elk geval alle buitendeuren die middels de webshop debuitendeur.nl zijn verkocht;
  2. a) de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.
 3. een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte waarbij het recht van ontbinding overigens krachtens artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

 

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN EN DERDEN
 1. Lock Secure spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Lock Secure vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van Lock Secure treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Lock Secure schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij zij Lock Secure een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen, en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Uitvoerings- en (op)leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Lock Secure alle voor (op)levering en uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens heeft ontvangen.
 3. Lock Secure is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst, onder zijn verantwoordelijkheid, geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden.
 4. De verplichtingen van de wederpartij gelden ook jegens de eventueel door Lock Secure ingeschakelde derden.

 

ARTIKEL 7. | ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ
 1. De wederpartij staat ervoor in dat zij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig en volledig aan Lock Secure verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie.
 2. Voorts dient de wederpartij Lock Secure steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.

 

ARTIKEL 8. | VOORWAARDEN VOOR UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
 1. Voor zover voor de opzet en uitvoering van werkzaamheden relevant is, is de wederpartij tijdig vóór de uitvoering daarvan verantwoordelijk voor het zorgdragen voor:
 • een vrij toegankelijke werkplek;
 • voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gebruikt, waaronder apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en bij de uitvoering van de werkzaamheden te verwerken of te monteren producten;
 • voldoende gelegenheid voor aansluiting van voor de uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken elektronische apparaten, verlichting, verwarming, gas en water;
 • het verkrijgen van toegang door, door Lock Secure te werk gestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering van de werkzaamheden.
 • het treffen en handhaven van alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen, alsmede het treffen en handhaven van alle maatregelen teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
 1. Lock Secure dient kosteloos gebruik te kunnen maken van elektriciteit, gas en water op de overeengekomen locatie van uitvoering van de werkzaamheden.
 2. De wederpartij staat in voor de verkrijging van eventueel benodigde goedkeuringen van derden en vrijwaart Lock Secure van alle aanspraken van derden wegens het ontbreken daarvan.
 3. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, dan wel het bepaalde in het vorige artikel, is Lock Secure, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen en geleden schade door te berekenen aan de wederpartij.

 

ARTIKEL 9. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR BESTELLINGEN VAN DEUREN
 1. Uit het aanbod van Lock Secure blijkt duidelijk dat Lock Secure uitsluitend deuren levert voor gebruik in houten kozijnen. Te leveren deuren zijn dan ook niet geschikt voor kunststof of aluminium kozijnen. Indien een bestelde deur niet geschikt is voor het betreffende kozijn, is dit geen grond voor ontbinding van de overeenkomst, schadevergoeding of enige andere compensatie.
 2. Uit het aanbod van Lock Secure blijkt tevens duidelijk dat voor montage van de deur in een opdekkozijn, werkzaamheden aan het opdekkozijn verricht moeten worden om de deur daarvoor geschikt te maken. Indien is overeengekomen dat de deur door Lock Secure wordt geplaatst, geschiedt dit tegen nader overeen te komen extra kosten, boven op het uitdrukkelijk vermelde tarief van € 100,- (incl. btw) voor het opmeten van het kozijn op locatie van de wederpartij.
 3. In geval van bezorging en eventuele montage van de deur door Lock Secure, dient de locatie van aflevering c.q. uitvoering van de montage normaal toegankelijk te zijn. Indien geen lift aanwezig is dan wel de deur niet in de lift past, wordt op ten hoogste de derde etage afgeleverd c.q. gemonteerd. In geval van bezorging aanvaardt de wederpartij het risico dat van lichte transportschade aan de deur sprake is. Lock Secure is niet aansprakelijk voor deze schade en zal de herstelwerkzaamheden ter zake niet voor zijn rekening nemen.
 4. Indien in geval van bezorging en eventuele montage van de deur door Lock Secure, de locatie van aflevering c.q. uitvoering van de montage niet normaal toegankelijk is, kan assistentie van een mobiele kraan en/of andere hulpmiddelen nodig zijn. Indien bij aankomst blijkt dat Lock Secure de aflevering c.q. montage niet op de overeengekomen wijze kan laten plaatsvinden en eventueel assistentie van een mobiele kraan en/of andere hulpmiddelen nodig is, komen de kosten van een nieuwe afspraak en de eventuele kosten van de mobiele kraan en/of andere hulpmiddelen, boven op de initieel overeengekomen prijs en kosten, aanvullend voor rekening van de wederpartij. De kosten van een nieuwe afspraak bestaan uit de gebruikelijke door Lock Secure gehanteerde voorrijkosten voor het opnieuw afleveren, en in geval van montage tevens uit de montagekosten die in het kader van de overeenkomst uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Vorenstaande geldt met dien verstande dat indien bij aankomst blijkt dat de montage niet op de overeengekomen wijze kan plaatsvinden en een nieuwe montageafspraak wordt gemaakt, voor de initiële montageafspraak 50% van de bedoelde montagekosten in rekening wordt gebracht in verband met de gereserveerde arbeidstijd, en worden voor de nieuwe montageafspraak de initieel in het kader van de overeenkomst overeengekomen montagekosten in rekening gebracht. Voor elke keer dat wordt voorgereden, worden bovendien de gebruikelijke door Lock Secure gehanteerde voorrijkosten in rekening gebracht.
 5. Indien in geval van bezorging en eventuele montage van de deur door Lock Secure, de locatie van aflevering c.q. uitvoering van de montage niet normaal toegankelijk is en de wederpartij de deur toch in ontvangst neemt en geen nieuwe afspraak als bedoeld in het vorige lid wenst, blijven de overeengekomen kosten van bezorging en montage verschuldigd in verband met de gereserveerde arbeidstijd.
 6. Een omstandigheid als bedoeld in de vorige leden van dit artikel biedt de wederpartij nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst, schadevergoeding of enige andere compensatie.
 7. Een afspraak met betrekking tot bezorging en montage van een deur door Lock Secure, kan op verzoek van de wederpartij eenmaal kosteloos worden verplaatst, mits dit verzoek uiterlijk vijf werkdagen vóór de overeengekomen dag van uitvoering bij Lock Secure wordt ingediend en partijen meteen een nieuwe afspraak plannen. Indien niet meteen een nieuwe afspraak wordt gepland, geldt dat de overeenkomst door de wederpartij is geannuleerd, in welk geval artikel 10 toepassing vindt. Bij het maken van een nieuwe afspraak houden partijen rekening met elkaars redelijke belangen. In geval het verzoek binnen de bedoelde vijf werkdagen wordt gedaan, wordt 50% van de overeengekomen montagekosten in rekening gebracht in verband met de gereserveerde arbeidstijd.

 

ARTIKEL 10. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

Behoudens het bepaalde in artikel 4 is de overeenkomst na totstandkoming daarvan bindend en is Lock Secure in geval van tussentijdse annulering van de overeenkomst door de wederpartij, gerechtigd betaling van de volledige overeengekomen prijs en eventueel bijkomende kosten te vorderen. Indien tevergeefs wordt voorgereden, worden bovendien de gebruikelijke door Lock Secure gehanteerde voorrijkosten in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 11. | ONDERZOEK EN RECLAMES
 1. Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien:
 • het opgeleverde door de wederpartij in gebruik is genomen;
 • Lock Secure aan de wederpartij heeft meegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor beide partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid.

Neemt de wederpartij een deel van het opgeleverde in gebruik c.q. moet een deel van de werkzaamheden als opgeleverd worden beschouwd, dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.

 1. Na oplevering van de werkzaamheden dient de wederpartij direct te onderzoeken of Lock Secure de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken dienen terstond na oplevering aan Lock Secure te worden gemeld. Reclames met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dienen binnen veertien dagen na oplevering, althans binnen een termijn van veertien dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het niet-zichtbare gebrek kennis had kunnen dragen, schriftelijk bij Lock Secure te worden gemeld.
 2. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan Lock Secure. In geval van niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij daarvan binnen veertien dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, dan wel redelijkerwijs in kennis had moeten geraken, mededeling te doen aan Lock Secure.
 3. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Lock Secure uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.
 5. Het bepaalde in dit artikel laat het bepaalde in artikel 17.6 onverlet.

 

ARTIKEL 12. | VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN ZONDER UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van bestelde producten plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. Lock Secure bepaalt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de wijze van verpakking en eventuele verzending van de producten.
 3. Lock Secure behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren.
 4. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen uitvoerings- of leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen.
 6. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal Lock Secure de producten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs.
 7. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Lock Secure mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan drie maanden na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Lock Secure is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en kosten voor opslag van de producten.
 8. Indien Lock Secure bij toepassing van de leden 5 tot en met 7 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 13. | GARANTIE
 1. Onverminderd het volgende lid en de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, maakt de wederpartij uitsluitend aanspraak op de eventueel door de fabrikant van de door Lock Secure geleverde producten verstrekte fabrieksgarantie.
 2. Een door Lock Secure, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Lock Secure kunnen doen gelden.
 3. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt verstrekte garantie in elk geval indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Lock Secure of zijn toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Lock Secure.
 4. Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Lock Secure worden geretourneerd.
 5. Om zijn aanspraak op eventuele garantie geldig te maken dient de wederpartij, onverminderd het bepaalde in lid 2, binnen 14 dagen na ontstaan van het gebrek daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Lock Secure, bij gebreke waarvan elke garantieaanspraak van de wederpartij ter zake vervalt.
 6. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan garantie is uitgesloten, door Lock Secure onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij. Lock Secure streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van wederpartij tot betaling van deze kosten onverlet.

 

ARTIKEL 14. | OVERMACHT
 1. Lock Secure is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht).
 2. Indien de overmachtssituatie waardoor Lock Secure wordt getroffen, de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Lock Secure bij het intreden van de overmachtssituatie waardoor hij wordt getroffen, reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Door de wederpartij geleden schade als gevolg van overmacht van de zijde van Lock Secure, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 15. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
 1. Lock Secure is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Lock Secure ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Lock Secure gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
 3. Voorts is Lock Secure gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Lock Secure op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Lock Secure ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Lock Secure de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 16. | PRIJZEN EN BETALINGEN
 1. Het aanbod geeft een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder, niet limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste aanneemsom, een richtprijs en/of productprijzen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de bezorgkosten van producten voor rekening van de wederpartij.
 3. Parkeerkosten gemaakt in verband met de uitvoering van de overeenkomst op locatie van de wederpartij of een andere door haar aangewezen locatie, komen voor rekening van de wederpartij.
 4. Indien een richtprijs (waaronder een “vanaf-prijs”) is overeengekomen, is Lock Secure, zonder daartoe in overleg te treden met de wederpartij, gerechtigd de door de wederpartij verschuldigd te worden prijs met ten hoogste 10% van de richtprijs te overschrijden en aan de wederpartij door te berekenen indien dit in verband met de daadwerkelijk uit te voeren werkzaamheden redelijk is. Indien de richtprijs met meer dan 10% zal worden overschreden, zal Lock Secure de afspraken hieromtrent afzonderlijk met de wederpartij overeenkomen.
 5. Lock Secure is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren aan de wederpartij door te berekenen. In afwijking van de vorige zin is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien doorberekening hiervan plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Lock Secure alsnog uitdrukkelijk weigert de overeenkomst volgens de oorspronkelijke condities na te willen komen.
 6. Lock Secure is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan. In geval van een consumentenkoop zal Lock Secure de consument niet verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. De wederpartij is in geval van uitvoering van werkzaamheden gehouden tot contante of pinbetaling uiterlijk bij oplevering van de werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Lock Secure voorgeschreven wijze, tenzij een andere wijze van betaling is overeengekomen.
 8. Lock Secure is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de wederpartij in gebreke is met voldoening van vooruitbetaling als bedoeld in lid 6.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van het vorige lid, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 11. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 17. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Lock Secure, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 11 en 13, is Lock Secure na (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.
 2. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door wederpartij verlangde constructies en werkwijzen, gebreken van de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht, gebreken aan of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Lock Secure kan worden toegerekend.
 3. Lock Secure is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Lock Secure bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lock Secure aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Lock Secure toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 4. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Lock Secure mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Lock Secure betrekking heeft.
 5. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Lock Secure meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Lock Secure daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
 6. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Lock Secure bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek of het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan door de consument ter zake bij Lock Secure is gereclameerd.
 7. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Lock Secure, zal de wederpartij Lock Secure vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Lock Secure.
 8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 18. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Alle door Lock Secure geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Lock Secure hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Lock Secure of door Lock Secure aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Lock Secure is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 19. | KLACHTEN
 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Lock Secure.
 2. Bij Lock Secure ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht van een consument, in het kader van een overeenkomst op afstand, niet in onderling overleg tussen partijen kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

 

ARTIKEL 20. | SLOTBEPALINGEN
 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Lock Secure aangewezen om van geschillen kennis te nemen.